Bible Collection

書名
Title
出版者
Publisher
聖經版本
Version
國際書碼
ISBN
架位
Location
索書號
Call Number
Die Lewende Nuwe Testament 'n Parafrase Christelike Uitgewersmaatskappy 0869840827 E31-A1.2 AFR Z N Cu.01 1978
The New Testament (Sharif Translation) Sharif Bible Society 0976601419 E31-A1.2 ARA ST N Sb.01 2006
Arabic New Testament UBS-EPF E31-A1.2 ARA XYZ N Ue.01 1984
新舊約的聖經全書 香港聖經公會 Amoy Romanized Bible, R.V. Ed. #2110 E31-A1.2 CHD BLG/ARB BC Hk.01 1960
新約聖經:閩南語羅馬注音/現代中文譯本 中華民國聖經公會 閩南語羅馬注音 (Ban-Lam-Gu Lo-Ma Chu-Im)--Today's Chinese Vresion E31-A1.2 CHD BLG/TCV N Ch.01 1979
客語聖經:新舊約全書/漢羅對照 台灣聖經公會 現代台灣客語譯本 (Hien-Thoi Thoi-Van Hakngi Yit-pun) 9789866674334 E31-A1.2 CHD HKT BPa Tw.01 2012
Holy Bible: Mongolian New Translation E31-A1.2 CHD MNT B Mo.01 2003
鄒語新約聖經 台灣聖經公會 現代中文譯本鄒語 (Patotiska Boacou Seiso) 98:30 E31-A1.2 CHD PBS N Tw.01 2014
聖經:台語漢字版 台灣聖經公會 Taiwanese Han Character Edition 96:20 E31-A1.2 CHD THC B Tw.01 1996
聖經:台語漢字版--精裝本 台灣聖經公會 Taiwanese Han Character Edition 96:20 E31-A1.2 CHD THC B Tw.02 1996
現代台灣太魯閣語聖經 台灣聖經公會 現代台灣太魯閣聖經 (Today's Taiwan Truku Version) 99:07 E31-A1.2 CHD TTT B Tw.01 2005
新約聖經:中文標準譯本 (簡) 霍爾曼聖經出版社 中文標準譯本 (Chinese Standard Bible) E31-A1.2 CHS CSB N Hb.01 2008
新約聖經:雙排版--中文標準譯本/現代標點和合本 (簡) 霍爾曼聖經出版社 中文標準譯本 (Chinese Standard Bible)--現代標點和合本 98:21 E31-A1.2 CHS CSB/CUM N Hb.01 2008
聖經:串珠‧附簡介 (簡) 和合本 (Chinese Union Version--Simplified) E31-A1.2 CHS CUV BC Na.01
聖經:普及版 (簡) 和合本 (Chinese Union Version--Simplified) E31-A1.2 CHS CUV BP Na.01
聖經:研用本 (簡) 和合本 (Chinese Union Version--Simplified) E31-A1.2 CHS CUV BS Na.01
簡明聖經:創世記、出埃及記1-20章、新約全書 (簡) 凸桑中文聖經協會 簡明本 (Dynamic Chinese Translation) 98:30 E31-A1.2 CHS DCT NGE Tc.01 2008
新約聖經:恢復本 (簡) 水流職事站 恢復本 (Stream Recovery Version) 0736307729 E31-A1.2 CHS SRV N Ls.01 1985
當代聖經 亞洲歸主協會中國聖經出版社 E31-A1.2 CHS XYZ B Ao.01 1979
聖經:新約全--新漢語譯本 (註釋版) 漢語聖經協會有限公司 新漢語譯本 (Contemporary Chinese Version) / Biblia Hebraica Stuttgartensia (OT), The Greek New Testament (NT) 98:30 E31-A1.2 CHT CCV NS Cb.01 2010
今日聖經:中文意譯本新舊約全書 意譯本聖經會 意譯本 (Chinese Living Bible) E31-A1.2 CHT CLB B Lb.01 1979
當代福音:新約全書 當代聖經出版社 當代譯本 (Chinese Living Bible) E31-A1.2 CHT CLB N Dd.01 1990
今日聖經:中文意譯本新約全書 意譯本聖經會 意譯本 (Chinese Living Bible) E31-A1.2 CHT CLB N Lb.01 1976
聖經:新標點和合本--神版 中華民國聖經公會 新標點和合本 (Chinese Union Version with New Punctuation) 9812200347 E31-A1.2 CHT CUN B Ch.01 1996
聖經:新標點和合本--神版串珠版 中華民國聖經公會 新標點和合本 (Chinese Union Version with New Punctuation) 9812200630 E31-A1.2 CHT CUN BC Ch.01 1997
聖經:新標點和合本--上帝版 中華民國聖經公會 新標點和合本 (Chinese Union Version with New Punctuation) 9622934501 E31-A1.2 CHT CUN BD Ch.01 1996
舊約聖經:新標點和合本--神版串珠註釋本 中國神學研究院 新標點和合本 (Chinese Union Version with New Punctuation) 962202369X E31-A1.2 CHT CUN OS Cg.01 1986
聖經:新舊約全書--和合本--神版 聖經基金會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV B Bf.01 1987
聖經:和合本--神版祈禱應許版 漢語聖經協會有限公司 和合本 (Chinese Union Version) 9625131574 E31-A1.3 CHT CUV B Cb.01 2004
聖經:和合本--神版 中華民國聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) 9830300919 E31-A1.3 CHT CUV B Ch.01 2000
聖經:和合本--神版 中華民國聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) 9830300943 E31-A1.3 CHT CUV B Ch.02 2000
聖經:和合本--神版--AD2000 中華民國聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) 9830300978 E31-A1.3 CHT CUV B Ch.03 2000
聖經:分析排版本 聖經信息協會有限公司 和合本 (Chinese Union Version) 9628765000 E31-A1.3 CHT CUV BA Be.01 2003
聖經:新舊約全書串珠--神版 香港聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV BC Hk.01 1984
聖經:和合本--上帝版 中華民國聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV BD Ch.01 1961
聖經:新舊約全書串珠--上帝版 香港聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV BDC Hk.01 1985
聖經:和合本--上帝版--紅字版 中華民國聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) 9830300390 E31-A1.3 CHT CUV BDR Ch.01 1991
聖經:和合本--神版大字版 台灣聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) 98:29 E31-A1.3 CHT CUV BL Tw.01 2010
聖經:和合本--神版附注音符號 聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV BP Bs.01 1984
聖經:新約全書--和合本--神版 聖經基金會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV N Bf.01 1988
新約全書:和合本--上帝版 聯合聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) 9622930387 E31-A1.3 CHT CUV ND Hk.01 1996
新約聖經附詩篇注意符號--上帝版 中華民國聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV NDP Ch.01 1987
新約全書[附]詩篇--神版 香港聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV NP Hk.01 1982
新約全書附標詩篇注音符號--神版 香港聖經會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV NP Hk.02 1953
新約全書附詩篇 香港浸信會出版社 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV NP Hk.03
中希英逐字對新約聖經 浸宣出版社 和合本 (Chinese Union Version) 96:19 E31-A1.3 CHT CUV NPa 1999
新約聖經附詩篇箴言--神版 國際基甸會 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.3 CHT CUV NPP Gj.01 1982
新約全書附詩箴--上帝版 聯合聖經公會 和合本 (Chinese Union Version) 9622931073 E31-A1.3 CHT CUV NPP Hk.01 2002
新約聖經附詩篇箴言--祈禱應許版 漢語聖經協會有限公司 和合本 (Chinese Union Version) 9625132244 E31-A1.3 CHT CUV NPP Hy.01
新約聖經:新國際版研讀本 更新傳道會 和合本 (Chinese Union Version) 1565820002 E31-A1.3 CHT CUV NS Cr.01 1991
新約全書:中西字 China Bible House 和合本 (Chinese Union Version)--New Standard Revision E31-A1.3 CHT CUV/ASR N Cb.01 1939
原文編號新約全書 The Bible Reference Publishers, Inc. 和合本 (Chinese Union Version)--King James Version 962715427X E31-A1.3 CHT CUV/KJV NSt Br.01 1987
新約聖經:中英文對照 The Gideons International in the Repulbic of China 和合本 (Chinese Union Version)--New International Version E31-A1.3 CHT CUV/NIV N Gi.01 1978
新約全書:中英文對照 香港聖經公會 和合本 (Chinese Union Version)--Revised Standard Version E31-A1.3 CHT CUV/RSV N Hk.01 1999
新譯新約全集修訂本 日本聖書研究會 新中文 (New Chinese Bible / New English Bible) E31-A1.4 CHT NCB N Rb.01 1986
新約全書 新譯本 (The New Chinese Bible) E31-A1.4 CHT NCB NT CW.12 1976
聖經新譯: 奉獻典禮紀念版 天道書樓出版 新譯本 (The New Chinese Version) 962208222X E31-A1.4 CHT NCV B Td.01 1992
聖經新譯本:神版 環球聖經公會有限公司 新譯本 (The New Chinese Version) 98:30 E31-A1.4 CHT NCV B Wb.01 2005
新約全書:新譯本 中文聖經新譯委員會 新譯本 (The New Chinese Version) E31-A1.4 CHT NCV N Cw.01 1976
新約全書:新譯本--研經版 中文聖經新譯委員會 新譯本 (The New Chinese Version) E31-A1.4 CHT NCV NS Cw.01 1977
新譯和合聖經:神字 環球聖經公會有限公司 新譯本 (The New Chinese Version)--Chinese Union Version 96:29 E31-A1.4 CHT NCV/CUV BPa Wb.01 2004
新約聖經:新譯和合雙排版--繁體--神字 環球聖經公會有限公司 新譯本 (The New Chinese Version)--Chinese Union Version 98:30 E31-A1.4 CHT NCV/CUV NPa Wb.01 2002
官話舊約聖書:修訂版 聖書公會 (British and Foreign Bible Scoiety) 北京官話修訂本 E31-A1.4 CHT RBJ O Bf.01 1913
新約全書:和合本修訂版--上帝版 香港聖經公會 和合本修訂版 (Revisied Chinese Union Version) 9622938655 E31-A1.4 CHT RCU ND Hk.01 2006
重譯新約全書:串珠註解--原文釋詞 拾珍基金會 重譯本 (Retranslation Chinese Version) E31-A1.4 CHT RCV NR Ft.01 1993
新遺詔書:第一本至第五本(1823年) 香港聖經公會 馬禮遜深文理譯本(Robert Morrison's Wenli High Version)--馬禮遜牧師來華190周年紀念版 9622935362 E31-A1.4 CHT RMW NP Hk.01 1997 c.1
新遺詔書:第一本至第五本(1823年) 香港聖經公會 馬禮遜深文理譯本(Robert Morrison's Wenli High Version)--馬禮遜牧師來華190周年紀念版 9622935362 E31-A1.4 CHT RMW NP Hk.01 1997 c.2
新遺詔書:第一本至第五本(1823年) 香港聖經公會 馬禮遜深文理譯本(Robert Morrison's Wenli High Version)--馬禮遜牧師來華190周年紀念版 9622935362 E31-A1.4 CHT RMW NP Hk.01 1997 c.3
新約聖經:恢復本 財團法人臺灣福音書房 恢復本 (Stream Recovery Version) E31-A1.4 CHT SRV NR Fy.01 1988
新約聖經:恢復本 水流職事站 恢復本 (Stream Recovery Version) 0736305327 E31-A1.4 CHT SRV NR Ls.01 1999
舊約聖經:恢復本 財團法人臺灣福音書房 恢復本 (Stream Recovery Version) 9861660135 E31-A1.4 CHT SRV OR Fy.01 2005
聖經:現代中文譯本 聯合聖經公會 現代中文譯本 (Today's Chinese Version) E31-A1.4 CHT TCV B Ub.01 1979
新約全書:現代中文譯本--給現代人的福音 聯合聖經公會 現代中文譯本 (Today's Chinese Version) E31-A1.4 CHT TCV N Ub.01 1979
聖經:現代中文譯本(修訂版) 聯合聖經公會 現代中文譯本 (Today's Chinese Version)--Today's English Version 9830300439 E31-A1.4 CHT TCV/TEV BR Ub.01 1995
新約全書:現代中/英文譯本 中華民國聖經公會 現代中文譯本 (Today's Chinese Version)--Today's English Version E31-A1.4 CHT TCV/TEV N Ch.01 1975
新約:現代中文譯本(修訂版) 聯合聖經公會 現代中文譯本 (Today's Chinese Version)--Today's English Version 9622935354 E31-A1.4 CHT TCV/TEV NR Ub.01 1995
新約聖經—新國際版研讀本 更新傳道會 新國際版(和合本) E31-A1.4 CHT TCV/TEV NT KS.12 1991
新約聖經—新國際版研讀本 更新傳道會 新國際版(和合本) E31-A1.4 CHT TCV/TEV NT KS.13 1991
新約聖經—新國際版研讀本 更新傳道會 新國際版(和合本) E31-A1.4 CHT TCV/TEV NT KS.14 1991
新約釋義全書 三一文化事業公司出版 E31-A1.4 CHT TCV/TEV NT SY.1
舊約全書:創世記至以斯帖記 China Bible House 和合本 (Chinese Union Version) E31-A1.4 CHT TCV/TEV OB CB.11
新舊約全書:NASB 中英聖經 書念人書房 和合本 (Chinese Union Version)--New American Standard Bible 98:22 E31-A1.4 CHT/ENG CUV/NASV B Sn.01 2008
聖經:中英對照 Chinese Bible International Limited 和合本 (Chinese Union Version)--New International Version E31-A1.4 CHT/ENG CUV/NIV B Cb.01 2003
聖經:思高譯本 思高聖經學會 (Studium Biblicum O.F.M.) 思高譯本 (Studium Biblicum Bible) 957998395X E31-A1.4 CHTz SBB B Sb.01 1996
聖經:新世界譯本 (簡) New World Translation of the Holy Scriptures E31-A1.4 CHZs WAT Z Nw.01 2007
摩門經 Missionary Department E31-A1.4 CHZt MMJ Z Md.01
聖經:思高譯本 思高聖經學會 (Studium Biblicum O.F.M.) 思高譯本 (Studium Biblicum Bible) 957998395X E31-A1.4 CHZt SBB B Sb.01 1996
天國喜訊:聖經選集 思高聖經學會 (Studium Biblicum O.F.M.) 思高譯本 (Studium Biblicum Bible) E31-A1.4 CHZt SBB Bs Sb.01 1962
The Bible: An American Translation The University of Chicago Press An American Translation E31-A1.5 ENG AAT B Uc.01 1935
The Bible: An American Translation The University of Chicago Press An American Translation E31-A1.5 ENG AAT B Uc.02 1931
The Complete Bible: An American Translation with the Apocrypha The University of Chicago Press An American Translation E31-A1.5 ENG AAT BAp Uc.01 1939
The Short Bible An American Translation with the Apocrypha The University of Chicago Press An American Translation E31-A1.5 ENG AAT BAp Uc.02 1933
The Junior Bible: An American Translation The Macmillan Company An American Translation E31-A1.5 ENG AAT BJ Mc.01 1936
The New Testament: An American Translation The University of Chicago Press An American Translation E31-A1.5 ENG AAT N Uc.01 1923
The New Testament: An American Translation The University of Chicago Press An American Translation E31-A1.5 ENG AAT N Uc.02 1923
The Amplified Bible Zondervan Bible Reaerchers Amplified Translation E31-A1.5 ENG AMP B Zb.01 1965
The Amplified Bible Zondervan Bible Reaerchers Amplified Translation E31-A1.5 ENG AMP B Zb.02 1965
The Amplified Old Testament: Part One--Genesis - Esther Zondervan Publishing House Amplified Translation E31-A1.5 ENG AMP O Zp.01 1964 v.1
The Amplified Old Testament: Part Two--Job - Malachi Zondervan Publishing House Amplified Translation E31-A1.5 ENG AMP O Zp.01 1962 v.2
The Bible:A New Translation Harper & Brothers Publishers New Translation Version E31-A1.5 ENG ANT B Hb.01 1922
The New Oxford Annotated Apocrypha: The Apocryphal/Deuterocanonical Books of the Old Testament Oxford University Press New Revised Standard Version E31-A1.5 ENG Apo Z Ou.01 1991
The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ Gospel Advocate Company American Standard Edition E31-A1.5 ENG ASV N Ga.01 1901
The New Testament in Basic English E. P. Dutton & Co., Inc Bible in Basic English E31-A1.5 ENG BBE N Ep.01 1941
Holy Bible: Contemporary English Version American Bible Society Contemporary English version E31-A1.5 ENG CEV B Ab.01 1995
The New Testament with Psalms & Proverbs: Contemporary English Version American Bible Society Contemporary English version 1573340502 E31-A1.5 ENG CEV N Ab.01 1995
Complete Jewish Bible: An English Version of the Tanakh (OT) and B'rit Hadashah (NT) Jewish New Testament Publications, Inc. Complete Jewish Bible 9653590189 E31-A1.5 ENG CJB B Jn.01 1998
Centenary Translation of The New Testament The American Baptist Publication Society Centenary Translation E31-A1.5 ENG CTV N Ab.01 1924
The Holy Bible translated from the Latin Vulgate …, this Edition Contains Annotations, References, ... The Douay Bible House Douay Rheims Version--Light the World Edition E31-A1.5 ENG DRV BAR Db.01 1953
The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ C. Wildermann Co., Inc Douay Rheims Version E31-A1.5 ENG DRV N Cw.01 1935
The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ … with Annotations, References … Burns and Oates Douay Rheims Version E31-A1.5 ENG DRV NAR Bo.01 1898
The Holy Bible: English Standard Bible Crossway English Standard Version E31-A1.6 ENG ESV B C9.01 2001
The New Testament: An Expanded Translation William B. Eerdmans Publishing Company Expanded Edition [?] 0802808824 E31-A1.6 ENG EXP N Wb.01 1961 c.1
The New Testament: An Expanded Translation William B. Eerdmans Publishing Company Expanded Edition [?] 0802808825 E31-A1.6 ENG EXP N Wb.01 1961 c.2
The Numerical Bible: Being a Revised Translation the the Holy Scriptures--The Gospels Loizeaux Brothers Grant's Numerical Bible E31-A1.6 ENG GNB NV Lb.01 1904
The Apologetcs Study Bible Holman Bible Publishers Holman Christian Standard Bible 9781586404468 E31-A1.6 ENG HCSB BA Hb.01 2007
The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments American Bible Society King James Version E31-A1.6 ENG KJV B Ab.01 1611
The Bible: Authorized Version The Bible Societies King James Version 0564011916 E31-A1.6 ENG KJV B Bs.01 1973
Holy Bible: Old and New Testaments in King James Version (Red Letter Edition) The World Publishing Company King James Version E31-A1.6 ENG KJV B Ch.01
The Holy Bible: King James Version The Gideons International King James Version E31-A1.6 ENG KJV B Gi.01 1978
The Rex Humbard Prophecy Bible Rex Humbard Foundation King James Version E31-A1.6 ENG KJV B Rh.01 1979
The Transformer: The Bible for Young Adults (King James Version) Thomas Nelson Publishers King James Version 0840728859 E31-A1.6 ENG KJV B Tn.01 1985
Seniors' Devotional Bible: King James Version with Life-Affirming Daily Devotions Zondervan Publishing House King James Version 025986921132 E31-A1.6 ENG KJV B Zp.01 1996
The Dartmouth Bible: An Arbidgment of the King James Version, with Aids to its understanding … Hough Mifflin Company King James Version E31-A1.6 ENG KJV BAp Hm.01 1950
The Reader's Bible: Designed for General Reading Oxford University Press King James Version E31-A1.6 ENG KJV BAp Ou.01 1951
The Holy Bible: Old and New Testament in the KJV (Giant Print--Red Letter--Reference Edition) A Regency Bible from Thomas Nelson Publisher King James Version E31-A1.6 ENG KJV BC Rb.01 1976
Holy Bible (Red Letter Edition--Pictorial Dictionary--The Last Supper Edition) De Vore & Sons, Inc. King James Version E31-A1.6 ENG KJV BD Dv.01
The Holy Bible in Freemasonry with Mansonic Helps for Student of Masonry Oxford University Press Authorized Version = KJV E31-A1.6 ENG KJV BH Ou.01 1928
The Bible for To-Day Oxford University Press Authorized Version = KJV E31-A1.6 ENG KJV BI Ou.01 1941
The Bible: Designed to be Read as Literature The Folio Society, MCMLVII King James Version E31-A1.6 ENG KJV BL Es.01 v.1
The Bible: Designed to be Read as Literature The Folio Society, MCMLVII King James Version E31-A1.6 ENG KJV BL Es.01 v.2
The King James Version of the Holy Bible: Genesis to Deuteronomy--Volume 1 The Limited Editions Club King James Version E31-A2.2 ENG KJV BP Ny.01 1935 v.1
The King James Version of the Holy Bible: Joshua to Esther--Volume 2 The Limited Editions Club King James Version E31-A2.2 ENG KJV BP Ny.01 1935 v.2
The King James Version of the Holy Bible: Job to Malachi--Volume 3 The Limited Editions Club King James Version E31-A2.2 ENG KJV BP Ny.01 1935 v.3
The King James Version of the Holy Bible: The Apocrypha--Volume 4 The Limited Editions Club King James Version E31-A2.2 ENG KJV BP Ny.01 1936 v.4
The King James Version of the Holy Bible: The Apocrypha--Volume 5 The Limited Editions Club King James Version E31-A2.2 ENG KJV BP Ny.01 1936 v.5
The Hebrew-Greek Key Study Bible: King James Version / Red Letter Edition World Bible Publishers, Inc King James Version 0899576567 ENG KJV BPa Wp.01 1991
The Hebrew-Greek Key Study Bible: King James Version / Red Letter Edition World Bible Publishers, Inc King James Version 0899576567 E31-A2.2 ENG KJV BPa Wp.01 1991
The New Chain Reference Bible: Third Improved Edition--Containing Thompson's Original and Complete System of Bible Study, …. B. B. Kirkbride Bible Co King James Version E31-A2.2 ENG KJV BR Bb.01 1917
The Holy Bible: The Scofield Reference Edition (New and Improved Edition) Oxford University Press King James Version E31-A2.2 ENG KJV BR Ou.01 1917
Holy bible: The New Scofield Reference Bible (King James Version) Oxford University Press King James Version E31-A2.2 ENG KJV BR Ou.02 1967
Nave's Study Bible: Revised and Expanded Edition (King James Version) Baker Book House King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Bb.01 1978
Holy Bible: The Open bible Edition with Personal Study Guide by William Steuart McBirnie Community Churches of America King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Cc.01 1975
The Holy Bible: Red Letter Edition--Study Helps Dugan Publishers, Inc King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Dp.01 1984
The Holy Bible: Contianing the Old and new Testaments (KJV--Peace Of Mind Edition) Good Counsel Publishing Company King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Gc.01 1956
Holy Bible: Containing the Old and New Testaments … with Notes Especially Adapted for Young Christian (Pilgrim Edition) Oxford University Press King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Ou.01 1948
The Criswell Study Bible Thosmas Nelson, Publishers King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Tn.01 1979
The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments (Standard Edition) Thomas Nelson & Sons King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Tn.02 1970
The Westminster Study Edition of the Holy Bible: Arraged in Paragraphs and in Verses… The Westminster Press King James Version E31-A2.2 ENG KJV BS Wp.01
The Companion Bible, Part III. Psalms To The Song of Solomon with 14 Appendixes Oxford University Press Authorized Version = KJV E31-A2.2 ENG KJV BV Ou.01 v.3
New Testament with Psalms and Property The Gideons International King James Version E31-A2.3 ENG KJV N Gi.01 1963
The Ryrie Study Bible: The New Testament Moddy Press King James Version 0802474322 E31-A2.3 ENG KJV N Mp.01 1977
The Weston Study Bible: King James Version--The Gospels and Acts with Biblical Teachings Weston Bible Ministries King James Version E31-A2.3 ENG KJV NP Wb.01 1990
The Reference Passage Bible: New Testament with Old Testament References Logos International Authorized Text =KJV ? 0827012750 E31-A2.3 ENG KJV NR Li.01 1978
The Complete Word Study New Testament AMG Publishers King James Version 0899576516 E31-A2.3 ENG KJV NSt Ap.01 1992
The New Testament from 26 Translations Zondervan Publishing House King James Version E31-A2.3 ENG KJV NT Zp.01 1967
The Old Testament Books of Poetry from 26 Translations Zondervan Bible Publishers King James Version E31-A2.3 ENG KJV OT Zb.01 1973
The GuidePosts Parallel Bible: King James Version, Modern Language Bible, Living Bible, Revised Standard Version The Layman's Parallel Bible King James Version--The Modern Language Bible--The Living Bible--The Revised Standard Version E31-A2.3 ENG KJV/MLB/TLB/RSV BPa Lp.01 1973
The New Testament in Four Versions: King James, Revisied Standard, Phillips Modern English, New English Bible Christianity Today, Inc King James Version--Revised Standard--Phillips Modern Englsih--New English Bible Version E31-A2.3 ENG KJV/RSV/PME/NEB NPa Ct.01 1960
The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts: The Authorized Bible of the Church of the East A. J. Holman Company Lamsa Bible from Ancient Eastern Manuscripts E31-A2.3 ENG LAEM B Aj.01 1957
Holy Bible from the Ancient Eastern Text: George M. Lamsa's Translations from the Aramaic of the Peshitta Harper & Row, Publishers Lamsa Bible from Ancient Eastern Manuscripts 0060649232 E31-A2.3 ENG LAEM B Hr.01 1985
The Gospels Translated into Modern English The Macmillan Company Modern English Bible E31-A2.3 ENG MEB G Mc.01 1957
The New Testament in Modern English Macmillan Publishing Company Modern English Bible E31-A2.3 ENG MEB N Mc.01 1958
The Holy Bible: The Berkeley Version in Modern English with Notes Zondervan Publishing House Modern English Bible--The Berkeley Version E31-A2.3 ENG MEBb BN Zp.01 1959
The Bible In Modern English:Section the 2th (7th Edition) S. W. Patridge & Co., LTD., Gosvenor Gardens, Victoria. Oxford University Press, American Branch Modern English Bible E31-A2.3 ENG MEBf BV Ou.01 v.2
The Bible In Modern English:Section the 3th S. W. Patridge & Co., LTD., Gosvenor Gardens, Victoria. Oxford University Press, American Branch Modern English Bible E31-A2.3 ENG MEBf BV Ou.01 v.3
The Bible In Modern English:Section the 4th S. W. Patridge & Co., LTD., Gosvenor Gardens, Victoria. Oxford University Press, American Branch Modern English Bible E31-A2.3 ENG MEBf BV Ou.01 v.4
The Twentieth Century New Testament: A Translation into Modern English The Fleming H. Revell Company Modern English Bible E31-A2.3 ENG MEBt N Fh.01 1902
The Message: The Bible in contemporary Language NavPress Revised New English Bible 1576835197 E31-A2.3 ENG MSG B Np.01 2004
New American Standard Bible International Bible Society New American Standard Bible E31-A2.3 ENG NASB B Ib.01 1960
New American Standard Bible: Reference Edition Foundation Press Publications New American Standard Bible E31-A2.3 ENG NASB BR Fp.01 1960
Holy Bible: New American Standard Bible--Red Letter Edition (Paragraphed) Holman Bible Publishers New American Standard Bible 087981666X E31-A2.3 ENG NASB BRe Hb.01 1960
The International Inductive Study bible Harvest House Publisher New American Standard Bible 1565070917 E31-A2.3 ENG NASB BS Hh.01 1992
The Ryrie Study Bible Moody Press New American Standard Bible 0802474268 E31-A2.3 ENG NASB BS Mp.01 1976
New American Standard Bible: New Testament--Reference Edition Creation House, Inc. New American Standard Bible E31-A2.3 ENG NASB NR Ch.01 1960
New American Standard Bible: Reference Edition (Updated Edition--Wide Margin--Side Column Reference) Foundation Press Publications New American Standard Bible 091061847X E31-A2.3 ENG NASB NR Fp.01 1996
New American Standard Bible: Reference Edition Foundation Press Publications New American Standard Bible E31-A2.3 ENG NASB NR Fp.02 1960
Holy Bible: International Children's Bible Word Publishing New Century Version 0849908981 E31-A2.4 ENG NCV B Wp.01 1983
Holy Bible: International Children's Bible Word Publishing New Century Version 834401347 E31-A2.4 ENG NCV B Wp.02 1986
The New Englsih Bible Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible E31-A2.4 ENG NEB B Ou.01 1961
The New Englsih Bible Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible E31-A2.4 ENG NEB B Ou.02 1961
The New English Bible with the Apocrypha Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible E31-A2.4 ENG NEB BAp Ou.01 1961
The New English Bible with the Apocrypha Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible E31-A2.4 ENG NEB BAp Ou.02 1961
The New English Bible: New Testament Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible 1961 E31-A2.4 ENG NEB N Ou.01 1961
The New English Bible: New Testament Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible 1961 E31-A2.4 ENG NEB N Ou.02 1961
The New Englsih Bible:Old Testament Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible E31-A2.4 ENG NEB O Ou.01 1970 c.1
The New Englsih Bible:Old Testament Oxford University Press, Cambridge University Press The New English Bible E31-A2.4 ENG NEB O Ou.01 1970 c.2
The One Year Bible: Arranged in 365 Daily Reading (NIV--Compact Edition) Zondervan Bible Publishers New International Version 1414306145 E31-A2.4 ENG NIV B Th.01 1985
The One Year Bible: Arranged in 365 Daily Reading (The New Tnternational Version) Tyndale House Publishers, Inc, New International Version 0842324518 E31-A2.4 ENG NIV B Th.02 1987
The Holy Bible: New Internation Version Zondervan Bible Publishers New International Version E31-A2.4 ENG NIV B Zb.01 1978
The Holy Bible: New Internation Version Zondervan Bible Publishers New International Version E31-A2.4 ENG NIV B Zb.02 1978
The Holy Bible: New Internation Version Zondervan Bible Publishers New International Version 0310902630 E31-A2.4 ENG NIV B Zb.03 1973
The Holy Bible: New Internation Version (Single Column--Red Letter) Zondervan Bible Publishers New International Version E31-A2.4 ENG NIV BC Zb.01 1973
Daylight Devotional Bible: New International Version Zondervan Corporation New International Version 9780310912705 E31-A2.4 ENG NIV BD Zc.01 1988
The Student Bible (With Notes--New International Version) Zondervan Bible Publishers New International Version E31-A2.5 ENG NIV BN Zb.01 1986
The Thompson Chain-Reference Bible: New International Bible Zondervan Bible Publishers New International Version E31-A2.5 ENG NIV BR Zb.01 1983
The NIV Study Bible (Red Letter) Zondervan Publishing House New International Version 98:20 E31-A2.5 ENG NIV BSRe Zp.01 1995
Concordia Self-Study Bible Zondervan Publishing House New International Version E31-A2.5 ENG NIV BSRe Zp.01 1973
Serendipity New Testmanet for Groups (2nd edtion--NIV) Serendipity House New International Version E31-A2.5 ENG NIV NS Sh.01 1987
The Holy Bible: Precious Moments Bible (Words of christ in Red) Thomas Nelson Publishers New King James Version E31-A2.5 ENG NKJV B Tn.01 1985
Holy Bible: The New King James Version (Words of Christ in Red--Dictionary/Concordance) Thomas Nelson Publishers New King James Version E31-A2.5 ENG NKJV BC Tn.01 1982
Possiblity Thinkers Bible: The New King James Version Thomas Nelson Publishers New King James Version E31-A2.5 ENG NKJV BN Tn.01 1984
Holy Bible: Vine's Expository (Reference Edition) Thomas Nelson Publishers New King James Version E31-A2.5 ENG NKJV BR Tn.01 1997
The Blackaby Study Bible Nelson Bibles New King James Version 9780718008499 E31-A2.5 ENG NKJV BS Nb.01 2006
The New King James Bible: New Testament Thomas Nelson Publishers New King James Version E31-A2.5 ENG NKJV N Tn.01 1979
The Life Recovery Bible Tyndale House Publisher, Inc. New Living Translation 084233341X E31-A2.5 ENG NLV BN Th.01 1998
Life Application Study Bible Tyndale House Publisher, Inc. New Living Translation 0842332677 E31-A2.5 ENG NLV BS Th.01 1996
New Believer's Bible: New Testament Tyndale House Publisher, Inc. New Living Translation 9780842353847 E31-A2.5 ENG NLV N Th.01 1996
The Holy Bible Thomas Nelson Publishers New Revised Standard Version E31-A2.5 ENG NRSV B Tn.01 1989
The Holy Bible: New Revised Standard Version (Large Print) World Bible Publishers, Inc New Revised Standard Version E31-A2.5 ENG NRSV B Wb.01 1989
Holy Bible: Reference Edtion Zondervan Bible Publishers New Revised Standard Version 0310902339 E31-A2.5 ENG NRSV BR Zb.01 1990
Norlie's Simplified New Testament in Plain English for Today's Reader Zondervan Publishing House Norlie's Simplified NT from Greek E31-A2.5 ENG NSNG N Zp.01 1961
The New Testament: Translated by Richmond Lattimore North Point Press New Translation from the Richmond Lattimore E31-A2.5 ENG NTRL N Np.01 1996
Acts and Letters of the Apostles na New Translation from the Richmond Lattimore E31-A2.5 ENG NTRL NV Z9.01 1982
The New Testament in Modern English: Revised Edition (Student Edition) Macmillan Publishing Company Revised Modern English Bible 0025969706 E31-A2.5 ENG RMEB N Mp.01 1957
The Modern Language Bible: The Bekeley Version Revised Edition (New Berkeley Version) Zondervan Publishing House Merdon English Bible--New Berkeley Version E31-A2.5 ENG RMEBb BN Zp.01 1971
The Revised English Bibl with the Apocrypha Oxford university Press Revised New English Bible 091912203 E31-A2.6 ENG RNEB BAp Ou.01 1988
The Bible with Illustrations (Revised Standard Version) The British & Foreign Bible Society Revised Standard Version 0564001015 E31-A2.6 ENG RSV B Bf.01 1967
The Reader's Digest Bible The Reader Digest Association Revised Standard Version 0895771063 E31-A2.6 ENG RSV B Rd.01 1982 c.1
The Reader's Digest Bible The Reader Digest Association Revised Standard Version 0895771063 E31-A2.6 ENG RSV B Rd.01 1982 c.2
The Holy bible: Revised Standard Version Thomas Nelson & Sons Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV B Tn.01 1952
The Oxford Annotated Bible with The Apocrypha (Revised Standard Version) Oxford University Press Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BAp Ou.01 1965
Holman Study Bible: Verse Reference Edition--Concordance (Revised Standard Version) A. J. Holman Company Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BC Aj.01 1962
The Oxford Annotated Bible: Revised Standard Version Oxford University Press Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BC Ou.01 1965
Harper Study Bible: The Holy Bible (Revised Standard Version--Reference Edition) Zondervan Bible Publishers Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BC Zb.01 1965
The Holy bible with Helps: Revised Standard Version Thomas Nelson & Sons Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BH Tn.01 1952
The Reader's Digest Bible I: Genesis to Job (Large-Type Edition) The Reader Digest Association Revised Standard Version 0895773686 E31-A2.6 ENG RSV BV Rd.01 1986 v.1
The Reader's Digest Bible II: Psalms to Malachi (Large-Type Edition) The Reader Digest Association Revised Standard Version 0895773694 E31-A2.6 ENG RSV BV Rd.01 1986 v.2
The Reader's Digest Bible III: Matthew to Relevation (Large-Type Edition) The Reader Digest Association Revised Standard Version 0895773708 E31-A2.6 ENG RSV BV Rd.01 1986 v.3
Index to the Reader's Digest Bible Index(Large-Type Edition) The Reader Digest Association Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BV Rd.01 1986 v.4
The Revised Standard Version of the Old Testament: Genesis to Nehemiah Thomas Nelson & Sons Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BV Tn.01 1952 v.1
The Revised Standard Version of the Old Testament: Esther to Malachi Thomas Nelson & Sons Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BV Tn.01 1952 v.2
The Revised Standard Version of the New Testament Thomas Nelson & Sons Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV BV Tn.01 1952 v.3
The New Covenant: Commonly Called the New Testament … and Psalms Thomas Nelson & Sons Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV N Tn.01 1946
The Logos Protestant and Roman Catholic New Testament: The Revised Standard and Confraternity Versions in Parallel Texts. Logos International, Plainfield Revised Standard Version E31-A2.6 ENG RSV/CV NPa Li.01 1964
The Century Bible: Romans T. C. & E. C. Jack Revised Version E31-A2.6 ENG RV NV Tc.01
The Holy Bible: Genesis to Ruth (Revised Version) Oxford at the University Press Revised Version E31-A2.6 ENG RV OV Ff.01 1885 v.1
The Holy Bible: Samuel to Esther (Revised Version) Oxford at the University Press Revised Version E31-A2.6 ENG RV OV Ff.01 1885 v.2
The Holy Bible: Job to Song of Songs (Revised Version) Oxford at the University Press Revised Version E31-A2.6 ENG RV OV Ff.01 1885 v.3
The Holy Bible: Isaiah to Malachi (Revised Version) Oxford at the University Press Revised Version E31-A2.6 ENG RV OV Ff.01 1885 v.4
The New Testament: Recovery Version Living Stream Ministry Stream Recovery Version 0870836218 E31-A2.6 ENG SRV NN Ls.01 1985
The Fourteen Epistles of Paul: Recovery Version Living Stream Ministry Stream Recovery Version E31-A2.6 ENG SRV PN Ls.01 1983
Good News Bible: Today's English Version (British Edition) United Bible Societies Today's English Version E31-A3.2 ENG TEV B Ub.01 1976
The Good News Bible: The Bible in Today's English Version Broadman Press Today's English Version 0805410082 E31-A3.2 ENG TEV BH Bp.01 1976
Good News for Modern Man: The New Testament in TEV American Bible Society Today's English Version E31-A3.2 ENG TEV N Ab.01 1971
The Living Bible: Paraphrased--A Thought-for-Thought Translation Tyndale House Publishers, Inc. The Living Bible 0842322876 E31-A3.2 ENG TLB B Th.01 1979
The One Year Bible: The Entire Living Bible Arranged in 365 Daily Readings Tyndale House Publishers, Inc. The Living Bible 0842324283 E31-A3.2 ENG TLB B Th.02 1985
The Living Bible: Paraphrased--Christianity Today Edition Tyndale House Publishers, Inc. The Living Bible 0842322507 E31-A3.2 ENG TLB B Th.03 1971
The Living Bible: Paraphrased (Red Letter Edition) Tyndale House Publishers, Inc. The Living Bible 0842322507 E31-A3.2 ENG TLB B Th.04 1971/1976
The Living Bible: Paraphrased (Large Print Edition) Tyndale House Publishers, Inc. The Living Bible 0842322612 E31-A3.2 ENG TLB B Th.05 1971
The Living Bible: Holman Illustrated Edition--Parapharased A. J. Holman Company The Living Bible 0879810238 E31-A3.2 ENG TLB BL Aj.01 1973
Life Application BibleL New Testament (The Living Bible) Tyndale House Publishers, Inc. The Living Bible 0842325549 E31-A3.2 ENG TLB N Th.01 1987
Living Prophesies: The Minor Prophets Paraphrased with Daniel and the Revealation Tyndale House Publishers, Inc. The Living Bible E31-A3.2 ENG TLB OV Th.01 1965
The New Testament in the Language of Today Concordia Publishing House The Language of Today Beck's Version E31-A3.2 ENG TLTB N Cp.01 1963
The Holy bible: Today's New International Version (Wide Margin Edition) Zondervan Today's New International Version E31-A3.2 ENG TNIV B Z9.01 2001
tNIV New Testament Zondervan Today's New International Version 0310945267 E31-A3.2 ENG TNIV N Z9.01 2001
The Shorter Bible: The Old Testament Charles Scribner's Sons The Shorter Bible E31-A3.2 ENG TSB BV Cs.01 1934 v.1
The Shorter Bible: The New Testament Charles Scribner's Sons The Shorter Bible E31-A3.2 ENG TSB BV Cs.01 1934 v.2
The New Testament in Modern Speech: 4th Edition The Pilgrim Press Weymouth New Testament E31-A3.2 ENG WNT N Pp.01 1924
The New Testament: A private Translation in the Language of the People Moody Press Williams' Private Translation E31-A3.2 ENG WPT N Mp.01 1949
The Holy Bible: Confraternity Version (NACE) Benziger Brothers, Inc Confraternity version--New American Catholic Edition E31-A3.3 ENGc CV B Bb.01 1950
The Old Testament of the Holy Bible: Confraternity Version with Introductions and Commentaries An Angelus Book, Guild Press Confraternity version E31-A3.3 ENGc CV OC Gp.01 1965
Saint Joseph Edition of the New American Bible Catholic Book Publishing Co New American Bible Version E31-A3.3 ENGc NAB B Cb.01 1970
The New American Bible The Catholic Press New American Bible Version 0832612065 E31-A3.3 ENGc NAB B Cp.01 1970
Saint Joseph Giant Type of the New American Bible: Revised Edition Catholic Book Publishing Co New American Bible Version E31-A3.3 ENGc NAB N Cb.01 1986
The New Jerusalem Bible Doubleday & Company, Inc. New Jerusalem Bible 0385142641 E31-A3.3 ENGc NJB BN Dc.01 1985
The New Testament of the New Jerusalem Bible with Complete Introductions and Notes Image Books New Jerusalem Bible 0385237065 E31-A3.3 ENGc NJB NT Ib.01 1986
The New Testament: Newly Translated from Vulgate Latin… Burns Oates and Washbourne LTD New Translation from the Vulgate Latin E31-A3.3 ENGc NTVL N Bo.01 1948
The Old Testament: New Translated from Vulgate Latin...--Genesis To Esther Sheed & Ward, Inc New Translation from the Vulgate Latin E31-A3.3 ENGc NTVL OV Sw.01 1948 v.1
The Jerusalem Bible: Reader's Edition Doubleday & Company, Inc.Garden City The Jerusalem Bible 038501188X E31-A3.3 ENGc TJB B Dc.01 1966 c.1
The Jerusalem Bible: Reader's Edition Doubleday & Company, Inc.Garden City The Jerusalem Bible 038501188X E31-A3.3 ENGc TJB B Dc.01 1966 c.2
The Holy Scriptures: A Jewish Family Bible According to the Masoretic Text The Menorah Press The Masoretic Text E31-A3.3 ENGj MT BR Mp.01 1957
The Holy Scriptures: According to the Masoretic Text The Jewish Publication society of America A New Translation a.t. the Masoretic Text E31-A3.3 ENGj NTMT B Jp.01 1951
Santa Biblia: Revision 1977 International Bible Society La Biblia 8472284532 E31-A3.4 ESP SLB B Ib.01 1977
La Sainta Biblia Antiguo Nuevo Testamento Sociedades Biblicas En America Latina La Biblia E31-A3.4 ESP SLB BR Sb.01 1996
Santa Biblia: Bilingual Edition--King James Version Holman Bible Publishers La Biblia--KJV 1558190317 E31-A3.4 ESP/ENG SKJV B Hb.01 1960
El Neuvo Testamento: Bilingual Edition--King James Version The Gideon International La Biblia--KJV E31-A3.4 ESP/ENG SKJV N Gi.01 1976
Biblia Hebraica Stuttgartensia Deutsche Bibelgesellschaft Biblia Hebraica Stuttgartensia 3438052199 E31-A3.4 ESP/HEB SBHS O Db.01 1983
The New Testament in Ge'ez British and Foreign Bible Society Ge'ez New Testament 056402662X E31-A3.4 ETH GNT N Bf.01 1979
La Sainte Bible: Nouvelle Version Segond Revisee (Deuxieme edition) Alliance biblique Universelle Novuvelle Version Segond Revisee 2853001601 E31-A3.4 FRA FNSR BR Ab.01 1981
La Sainte Bible qui Comprend L'ancien Et Le Nouveau Testament: Version Dostervald na Segond Revisee E31-A3.4 FRA FSR B Ia.01 1910
La Bible: Traduction Ecumenique De La Bible Allince Biblique Universelle Traduction œcuménique de la Bible 0888342268 E31-A3.4 FRAc FTOB BAp Ab.01 1970
Die Bibel in Heutigem Deutsch Deutsche Biblelgesellschaft 2., Durchgesehene Aufl. 3438018527 E31-A3.4 GER G2D B Db.01 1991
Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten uno Neuen Testaments Concordia Publishing House Luther Bible E31-A3.4 GER GLB B Cp.01
Die Bibel oder ganze Heilige Schrift … Deutsche Biblelgesellschaft Luther Bible 3438012243 E31-A3.4 GER GLB B Db.01 1978
Die Bibel oder Die ganze Heilige Schrift des Alten uno Neuen Testaments … Privileg.Wurtt.Bibelanstalt Luther Bible E31-A3.4 GER GLB B Pw.01 1954
H KAINH Diaohkh with Revised Critical apparatus (2nd Edition) The British And Foreign Bible Society Ancient Greek with Critical Apparatus E31-A3.5 GRE AG NC Bf.01 1958
The Greek New Testament (Dictionary--3rd Edition) United Bible Societies Ancient Greek with Dictionary 3438051109 E31-A3.5 GRE AG ND Ub.01 1966
The New Testament in the Original Greek The Macmillan Company Ancient Greek with Lexicon E31-A3.5 GRE AG NL Mc.01 1948
H KAINH Diaohkh: Novum Testamentum, cum Versione Latina J. B. Lippincott & Co Ancient Greek E31-A3.5 GRE AG/LAT NPa Jb.01 1859
Greek New Testament (Edited with Critical Apparatus) American Bible Society Modern Greek E31-A3.5 GRE MG N Ab.01 1936
Ta iepa Grammata: metaphrasthenta ek ton theion archetypon Biblikēs hEtaireis Modern Greek E31-A3.5 GRE MG N Be.01 1958
The Septuagint with Apocrypha: Greek and English Hendrikcson Publishers Septuagint 0913573442 E31-A3.5 GRE SEP/ENG OAp Hp.01 1986
The Englishman's Greek New Testament Zondervan Publishing House Greek--KJV E31-A3.5 GRE/ENG MG/KJV NPa Zp.01 1970
Greek-English New Testament (Nestle-Aland) Deutsche Bibelgesellschaft Greek--RSV 3438054086 E31-A3.5 GRE/ENG MG/RSV NPa Db.01 1898/1979
An Analysis of The Greek New Testament Biblical Institute Press Greek--RSV E31-A3.5 GRE/ENG MG/RSV NVA Bi.01 1974 v.1
Novum Testamentum Graece: Textvi a Retractatoribvs Anglis Adhibito Brevem Adnotationem Criticam Svbiecit E Typographed Clarendoniano Ancient Greek--Editio altera, penitus reformata. E31-A3.5 GRE/GER AG NN Et.01 1947
Novum Testamentum Graece, cum apparatu critico Privileg.Wurtt. Bibelanstalt Stuttgart Greek--German E31-A3.5 GRE/GER MG NI Pw.01 1898 c.1
Novum Testamentum Graece, cum apparatu critico Privileg.Wurtt. Bibelanstalt Stuttgart Greek--German E31-A3.5 GRE/GER MG NI Pw.01 1927 c.2
Hebrew Bible The British & Foreign Bible Society Hebrew E31-A3.5 HEB H B Bf.01 1962
Hebrew Old Testament The British And Foreign Bible Society Hebrew 0564000299 E31-A3.5 HEB H O Bf.01 1980
Hebrew Old Testament Hebrew Publishing Company Hebrew E31-A3.5 HEB H O Hp.01
The New Testament in Hebrew and English The Trinitarian Bible Society Hebrew--KJV E31-A3.6 HEB/ENG H/KJV NPa Tb.01 1831
The Holy Scriptures: Hebrew and English The Society for Distributing Hebrew Scriptures Hebrew--KJV E31-A3.6 HEB/ENG H/KJV OPa Sd.01
The Bible In the Hands of Its Creators: Biblical Facts as they are The Society of the Bible in the Hands of its Creators Hebrew--English E31-A3.6 HEB/ENG H/Z OV Sb.01 1943 v.1
The Interlinear Bible: Hebrew-Greek-English / With Strong's Concordance Numbers Above each Word Hendrickson Publishers Hebrew--Greek--English 0913573256 E31-A3.6 HEB/GRE/ENG H/LTB BPa Hp.01 1986
The New Testament American Bible Society Italian--English E31-A3.6 ITA/ENG I/Z NPa Ab.01 1908
舊新約聖書 日本聖書協會 Japanese--Chinese E31-A3.6 JPN JBS B Ss.01 1942
Seisho (Holy Bible) 日本聖書協會 Japan Bible Society 4820210130 E31-A3.6 JPN JBS B Ss.02 1985
Seisho (Holy Bible) 日本聖書協會 Japan Bible Society 4820210033 E31-A3.6 JPN JBS B Ss.03 1985
Holy Bible: The Living Bible (Paraphrased) Inochi no Kotobasha Japanese the Living Bible 426400568X E31-A3.6 JPN JLB B In.01 1982
新約聖書:新改訳 日本聖書協會 Japanese New Translation 426400564X E31-A3.6 JPN JNT N Ss.01 1987
New Testament and Psalms: Japanese Revised Version In Roman Letters Japan Bible Society Japanese Revised Version E31-A3.6 JPN JRV N Jb.01 1951
Biblia Sacra: Vulgate Edition (Sixti V. Pontificis Maximi iussu recognita, & Clementis VIII. auctoritate edita.) Garnier Freres, Libraires-Editeurs Vulgate Editionis E31-A3.6 LAT VUL BS Gf.01
Nytt Liv: Norsk utgave av (The Living New Testament) Biblicum A/S Norway the Living Bible 8253404301 E31-A3.6 NOR NLB N B9.01
A Biblia Sagrada Sociedade Biblia Do Brasil Portuguese--Brazilian 0907861415 E31-A3.6 POR PBB B Sb.01 1994
A Biblia Vida Nova: Edicao Revista E Atualizada No Brasil Sociedade Religiosa Edicoes Vida Nova-Sociedade Biblica Do Brasil Portuguese--Brazilian E31-A3.6 POR PBB B Sr.01 1976
A Biblia Sagrada Sociedade Biblia Trinitariana Do Brasil Portuguese--Brazilian E31-A3.6 POR SBT B Sb.02 1955
Thai Holy Bible Thai Bible Society uk E31-A3.6 TAI TBS B Tb.01 1988
The New Testament in Vietnamese and English The British & Foreign Bible Society N/A E31-A3.6 VIE/ENG V/KJV N Gi.01 1975

Revised on Apri 2018